σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία

From the liturgy of St. James:

Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία,

καὶ στήτω μετὰ φόβου καὶ τρόμου,

καὶ μηδὲν γήϊνον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω·

ὁ γὰρ Βασιλευς τῶν βασιλευόντων,

καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων,

προσέρχεται σφαγιασθῆναι,

καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς·

προηγοῦνται δὲ τούτου,

οἱ χοροὶ τῶν Ἀγγέλων,

μετὰ πάσης  ρχῆς καὶ ἐξουσίας,

τὰ πολυόμματα Χερουβίμ,

καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ,

τὰς ὄψεις καλύπτοντα,

καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον·

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.

 

Let all mortal flesh keep silent

And let it stand with fear and trembling

And let it consider nothing earthly in itself

 

For the King of Kings

And the Lord of Lords

Comes to be sacrificed

And to be given to the faithful for eating

 

The choruses of the angels precedes this

With all rule and authority,

The many-eyed Cherubim

And the six-winged Seraphim,

Concealing their faces,

And singing the hymn:

“Alleluia, Alleluia, Alleluia.”

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία

  1. Nathan Smith

    A fantastic hymn, one of my favorites.

  2. eleni kondyli

    fascinating!
    je suis orthodoxe et grecque, et j’ai entendu cela a l’eglise aujourd’hui, qui est samedi saint chez nous. j’ai été émerveillée par cet hymne, je l’ai mis sur internet, et je suis arrivé chez vous. Merci infiniment!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s