Φῶς ἱλαρὸν

This is the cool stuff I get to read in my Greek Hymnody course:

Φῶς ἱλαρὸν ἀγίας δόξης ἀθανάτου πατρὸς
οὐρανίου ἀγίου μάκαρος ‘Ιησοῦ Χριστέ,
ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν
ἰδόντες φῶς ἐσπερινὸν
αἰνοῦμεν πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα θεοῦ.
Ἄξιος εἶ εν πᾶσι καιροῖς ὑμνεῖσθαι φωναῖς ὁσίαις,
υἱὲ θεοῦ ζωὴν ὁ διδούς,
διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάξει.

Joyous light of the holy glory of the deathless
celestial, holy, blessed Father – Jesus Christ.
Those coming at the setting of the sun,
seeing the light in the evening,
we worship the Father, the Son, and the Holy Spirit of God (note: some texts read θεόν here).
Worthy are you to be praised in all time by hallowed voices,
Son of God the giver of life,
therefore the cosmos glorifies you.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s